MFC40u.dll.mui Спільна бібліотека MFCDLL - комерційна версія d598e0375aa705041fb737249b10f77b

File info

File name: MFC40u.dll.mui
Size: 33280 byte
MD5: d598e0375aa705041fb737249b10f77b
SHA1: 446b9ec42e683e5938376e69c79caba6d3aefa2a
SHA256: 06b42fc6ae5983181cd2a162a4a4678028bd41cf89629ef85debf25c8cee531c
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Ukrainian language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Ukrainian English
57347%1 у %2 %1 in %2
57349%1 - %2 %1 - %2
57600Створити документ
Створити
Create a new document
New
57601Відкрити створений документ
Відкрити
Open an existing document
Open
57602Закрити активний документ
Закрити
Close the active document
Close
57603Зберегти активний документ
Зберегти
Save the active document
Save
57604Зберегти активний документ під новим ім’ям
Зберегти як
Save the active document with a new name
Save As
57605Змінити параметри друку
Параметри сторінки
Change the printing options
Page Setup
57606Змінити принтер і параметри друку
Настроювання друку
Change the printer and printing options
Print Setup
57607Друк активного документа
Друк
Print the active document
Print
57609Відобразити всі сторінки
Попередній перегляд
Display full pages
Print Preview
57612Надіслати відкритий документ електронною поштою
Надіслати пошту
Send the active document through electronic mail
Send Mail
57616Відкрити документ Open this document
57632Видалити виділене
Видалити
Erase the selection
Erase
57633Видалити все
Видалити всі
Erase everything
Erase All
57634Копіювати виділене до буфера обміну
Копіювати
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
57635Вирізати виділене до буфера обміну
Вирізати
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
57636Знайти вказаний текст
Знайти
Find the specified text
Find
57637Вставити вміст буфера обміну
Вставити
Insert Clipboard contents
Paste
57638Вставити вміст буфера обміну й посилання на його джерело
Вставити зв’язок
Insert Clipboard contents and a link to its source
Paste Link
57639Вставити вміст буфера обміну в указаному форматі
Спеціальна вставка
Insert Clipboard contents with options
Paste Special
57640Повторити останню дію
Повторити
Repeat the last action
Repeat
57641Замінити вказаний текст на інший
Замінити
Replace specific text with different text
Replace
57642Виділити весь документ
Виділити все
Select the entire document
Select All
57643Скасувати останню дію
Скасувати
Undo the last action
Undo
57644Повернути попередньо скасовану дію
Повернути
Redo the previously undone action
Redo
57648Відкрити нове вікно для активного документа
Нове вікно
Open another window for the active document
New Window
57649Упорядкувати піктограми в нижній частині вікна
Упорядкувати піктограми
Arrange icons at the bottom of the window
Arrange Icons
57650Розташувати всі відкриті вікна на екрані з перекриттям
Вікна каскадом
Arrange windows so they overlap
Cascade Windows
57651Розташувати всі відкриті вікна на екрані без перекриття
Вікна поруч
Arrange windows as non-overlapping tiles
Tile Windows
57653Розділити активне вікно на області
Розділення
Split the active window into panes
Split
57664Відображення відомостей про програму, її версію та авторські права
Про програму
Display program information, version number and copyright
About
57665Завершити роботу застосунку; зберегти документи
Вийти
Quit the application; prompts to save documents
Exit
57666Показати розділи довідки
Покажчик
List Help topics
Help Index
57667Показати розділи довідки
Розділи довідки
List Help topics
Help Topics
57668Показати інструкції про користування довідкою
Довідка
Display instructions about how to use help
Help
57669Показати довідку щодо використання кнопок, меню й елементів вікон
Довідка
Display help for clicked on buttons, menus and windows
Help
57670Показати довідку про поточне завдання або команду
Довідка
Display help for current task or command
Help
57680Перехід до наступної області вікна
Наступна область
Switch to the next window pane
Next Pane
57681Перехід до попередньої області вікна
Попередня область
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
57696Вибір шрифту для виділеного фрагмента тексту
Шрифт
Select font for current selection
Font
57856Вставити новий вбудований об’єкт
Новий об’єкт
Insert new embedded object
New Object
57857Редагувати зв’язані об’єкти
Редагувати зв’язки
Edit linked objects
Edit Links
57858Перетворити вибрані об’єкти
Перетворити об’єкт
Convert selected object between types
Convert Object
57859Змінити піктограму вибраного об’єкта
Змінити піктограму
Change icon of selected object
Change Icon
57872Активація вбудованого або зв’язаного об’єкта Activate embedded or linked object
59136ВДЛ EXT
59137CAP CAP
59138NUM NUM
59139SCRL SCRL
59140ЗАМ OVR
59141ЗАП REC
59142KANA KANA
59392Відображення або приховання панелі інструментів
Перемикання панелі інструментів
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
59393Відображення або приховання рядка стану
Рядок стану
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
59648Перехід до першого запису
Перший запис
Move to first record
First Record
59649Перехід до останнього запису
Останній запис
Move to final record
Last Record
59650Перехід до наступного запису
Наступний запис
Move to next record
Next Record
59651Перехід до попереднього запису
Попередній запис
Move to previous record
Previous Record
61184Зміна розміру вікна Change the window size
61185Зміна розташування вікна Change the window position
61186Згортання вікна в піктограму Reduce the window to an icon
61187Розгортання вікна до повного розміру Enlarge the window to full size
61188Перехід до вікна наступного документа Switch to the next document window
61189Перехід до вікна попереднього документа Switch to the previous document window
61190Закриття активного вікна із запитом на збереження документів Close the active window and prompts to save the documents
61202Відновлення вихідного розміру вікна Restore the window to normal size
61203Відображення списку завдань Activate Task List
61215Активація цього вікна Activate this window
61402Відкриття виділених об’єктів Open the selected item
61440Відкрити Open
61441Зберегти як Save As
61442Усі файли (*.*) All Files (*.*)
61443Без імені Untitled
61444Зберегти як копію Save Copy As
61445Закриття вікна попереднього перегляду
Скасувати перегляд
Close print preview mode
Cancel Preview
61457&Стисло &Hide
61472Відсутнє повідомлення про помилку. No error message is available.
61473Спроба виконати непідтримувану операцію. An unsupported operation was attempted.
61474Потрібний ресурс недоступний. A required resource was unavailable.
61475бракує пам’яті. Out of memory.
61476Сталася невідома помилка. An unknown error has occurred.
61504на %1 on %1
61505&Одна сторінка &One Page
61506&Дві сторінки &Two Page
61507Сторінка %u Page %u
61508Сторінка %u
Сторінки %u-%u
Page %u
Pages %u-%u
61509prn prn
61510Output.prn Output.prn
61511Файли принтера (*.prn)|*.prn|Усі файли (*.*)|*.*|| Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||
61512Друк до файлу Print to File
61513до %1 to %1
61577&Оновлення %1 &Update %1
61580&Вихід і повернення до %1 E&xit && Return to %1
61581Оновлення об’єктів OLE Updating OLE objects
61582Зображення (метафайл)
зображення
Picture (Metafile)
a picture
61583Незалежний від пристрою точковий рисунок
незалежний від пристрою точковий рисунок
Device Independent Bitmap
a device independent bitmap
61584Точковий рисунок
точковий рисунок
Bitmap
a bitmap
61585%s
%s
%s
%s
61588Зв’язаний %s Linked %s
61589Невідомий тип Unknown Type
61590Текст RTF
текст із форматуванням шрифтів і абзаців
Rich Text (RTF)
text with font and paragraph formatting
61591Неформатований текст
текст без форматування
Unformatted Text
text without any formatting
61592Неприпустимий параметр грошової одиниці. Invalid Currency.
61593Неприпустимий параметр дати та часу. Invalid DateTime.
61594Неприпустимий параметр інтервалу дати та часу. Invalid DateTimeSpan.
61696Неприпустиме ім’я файлу. Invalid filename.
61697Не вдалося відкрити документ. Failed to open document.
61698Не вдалося зберегти документ. Failed to save document.
61699Зберегти зміни до %1? Save changes to %1?
61700Не вдалося створити пустий документ. Failed to create empty document.
61701Не вдалося відкрити файл через занадто великий розмір. The file is too large to open.
61702Не вдалося запустити завдання друку. Could not start print job.
61703Не вдалося запустити довідку. Failed to launch help.
61704Внутрішня помилка застосунку. Internal application error.
61705Помилка виконання команди. Command failed.
61706Бракує пам’яті для завершення операції. Insufficient memory to perform operation.
61712Введіть ціле число. Please enter an integer.
61713Введіть число. Please enter a number.
61714Введіть ціле число від %1 до %2. Please enter an integer between %1 and %2.
61715Введіть числове значення в діапазоні від %1 до %2. Please enter a number between %1 and %2.
61716Введіть не більше ніж %1 символів. Please enter no more than %1 characters.
61717Виберіть кнопку. Please select a button.
61718Введіть ціле число від 0 до 255. Please enter an integer between 0 and 255.
61719Введіть додатне ціле число. Please enter a positive integer.
61720Введіть дату та/або час. Please enter a date and/or time.
61721Введіть грошову одиницю. Please enter a currency.
61728Неочікуваний формат файлу. Unexpected file format.
61729%1
Не вдалося знайти такий файл.
Перевірте, чи правильно вказано шлях та ім’я файлу.
%1
Cannot find this file.
Please verify that the correct path and file name are given.
61730Бракує місця на диску призначення. Destination disk drive is full.
61731Не вдалося прочитати з %1, його відкрито іншим користувачем. Unable to read from %1, it is opened by someone else.
61732Не вдалося записати дані до файлу %1, оскільки він доступний лише для читання, або його відкрив інший користувач. Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else.
61733Сталася неочікувана помилка під час читання %1. An unexpected error occurred while reading %1.
61734Сталася неочікувана помилка під час записування %1. An unexpected error occurred while writing %1.
61824Не вдалося активувати статичний об’єкт OLE. Can not activate a static OLE object.
61825З’єднання не вдалося.
Можливо, пошкоджена лінія.
Failed to connect.
Link may be broken.
61826Не вдалося обробити команду, сервер зайнятий. Unable to process command, server busy.
61827Не вдалося виконати операцію на сервері. Failed to perform server operation.
61829%1
Не вдалося зареєструвати документ.
Можливо, документ уже відкрито.
%1
Unable to register document.
The document may already be open.
61830Не вдалося запустити застосунок на сервері. Failed to launch server application.
61831Оновити %1 перед продовженням? Update %1 before proceeding?
61832Не вдалося оновити клієнт. Could not update client.
61833Не вдалося здійснити реєстрацію. Можливо, функції OLE не будуть працювати належним чином. Failed to register. OLE features may not work properly.
61834Не вдалося оновити системний реєстр.
Скористайтеся застосунком REGEDIT.
Failed to update the system registry.
Please try using REGEDIT.
61835Не вдалося перетворити об’єкт OLE. Failed to convert OLE object.
61836Не вдалося прочитати – властивість лише для запису. Unable to read write-only property.
61838Не можна зберегти об’єкти OLE під час завершення роботи Windows!
Скасувати всі зміни для %1?
OLE objects cannot be saved while exiting Windows!
Discard all changes to %1?
61839Не вдалося створити об’єкт. Переконайтеся, що застосунок занесено до системного реєстру. Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry.
61840Не вдалося завантажити підтримку поштової системи. Unable to load mail system support.
61841Неприпустима бібліотека DLL поштової системи. Mail system DLL is invalid.
61842Функції "Надіслати пошту" не вдалося надіслати повідомлення. Send Mail failed to send message.
61856Без помилок. No error occurred.
61857Сталася невідома помилка під час звернення до %1. An unknown error occurred while accessing %1.
61858%1 не знайдено. %1 was not found.
61859%1 містить неприпустимий шлях. %1 contains an invalid path.
61860Не вдалося відкрити %1, оскільки відкрито забагато файлів. %1 could not be opened because there are too many open files.
61861Немає доступу до "%1". Access to %1 was denied.
61862З %1 пов’язано неприпустимий дескриптор файлу. An invalid file handle was associated with %1.
61863Не вдалося видалити %1, оскільки це поточний каталог. %1 could not be removed because it is the current directory.
61864Не вдалося створити %1, оскільки каталог заповнено. %1 could not be created because the directory is full.
61865Помилка пошуку на %1 Seek failed on %1
61866Під час звернення до %1 виявлено апаратну помилку вводу/виводу. A hardware I/O error was reported while accessing %1.
61867Під час звернення до %1 сталося порушення прав доступу. A sharing violation occurred while accessing %1.
61868Під час доступу до %1 сталося порушення блокування. A locking violation occurred while accessing %1.
61869Виявлено брак місця на диску під час спроби отримання доступу до %1. Disk full while accessing %1.
61870Здійснено спробу звернутися за межі %1. An attempt was made to access %1 past its end.
61874Спроба записування до %1, з якого зараз здійснюється читання. An attempt was made to write to the reading %1.
61875Спроба звернутися за межі %1. An attempt was made to access %1 past its end.
61876Спроба читання %1, до якого наразі здійснюється запис. An attempt was made to read from the writing %1.
61877%1 має неприпустимий формат. %1 has a bad format.
61878%1 містить неочікуваний об’єкт. %1 contained an unexpected object.
61879%1 містить неправильну схему. %1 contains an incorrect schema.
61888пікселів pixels
62081Не вдалося підключитись до джерела даних Attempt to connect to datasource failed
62082Набір записів підтримує тільки переміщення вперед. Recordset supports forward movement only.
62083Не вдалося відкрити таблицю - не вказано жодного стовпця для отримання. Attempt to open a table failed - there were no columns to retrieve were specified.
62084Запит повернув стовпці з даними неочікуваних типів. Unexpected column data types were returned from query.
62085Не вдалося оновити або видалити. Attempt to Update or Delete failed.
62086Оновлено кілька рядків. Multiple rows were updated.
62087Не вдалося виконати операцію, відсутній наявний запис. Operation failed, no current record.
62088Операція оновлення або видалення не змінила жоден рядок. No rows were affected by the update or delete operation.
62089Набір записів доступний лише для читання Recordset is read-only
62090Драйвер ODBC не підтримує модель даних LongBinary (MFC). ODBC driver doesn't support MFC LongBinary data model.
62091Не вдалося завантажити потрібний компонент ODBC32.DLL. Attempt to load required component ODBC32.DLL failed.
62092Драйвер ODBC не підтримує роботу з динамічними наборами записів. ODBC driver does not support dynasets.
62093Для підтримки роботи зі знімками потрібні статичні курсори ODBC. ODBC static cursors required for snapshot support.
62094Драйвер ODBC несумісний з класами бази даних з бібліотеки MFC (має виконуватись API_CONFORMANCE = SQL_OAC_LEVEL1). ODBC driver incompatible with MFC database classes (API_CONFORMANCE = SQL_OAC_LEVEL1 required).
62095Драйвер ODBC несумісний з класами бази даних з бібліотеки MFC (має виконуватись SQL_CONFORMANCE = SQL_OSC_MINIMUM). ODBC driver incompatible with MFC database classes (SQL_CONFORMANCE = SQL_OSC_MINIMUM required).
62096Спроба прокрутки до початку або після кінця даних. Attempt to scroll past end or before beginning of data.
62098Потрібний драйвер, сумісний з ODBC рівня 2. ODBC Level 2 compliant driver required.
62099Драйвер ODBC не підтримує позиційні оновлення. Positioned updates not supported by ODBC driver.
62100Запитаний режим блокування не підтримується. Requested lock mode is not supported.
62101Дані скорочено. Data truncated.
62102Сталася помилка під час отримання запису. Error retrieving record.
62103Запитану точку входу ODBC не знайдено. Перевірте, чи правильно інстальовано ODBC. A required ODBC entry point was not found. Make sure ODBC is installed correctly.
62105Драйвер ODBC не підтримує роботу з динамічними курсорами. Dynamic cursors not supported by ODBC driver.
62112Не вдалося ініціалізувати механізм бази даних DAO/Jet. Unable to initialize DAO/Jet db engine.
62113Хибне значення параметру DFX. Bad DFX value parameter.
62114Не відкрито об'єкти DAO TableDef або QueryDef. DAO TableDef or QueryDef not Open.
62115Не вдалося виконати операцію GetRows. Виділено недостатньо пам’яті. GetRows failed. Not enough memory allocated for row.
62116Помилка прив’язки для операції GetRows. Можливою причиною є неприпустимий тип даних. GetRows binding error. Probably caused by datatype mismatch.
62117Не вдалося виконати операцію GetRows. Запитаний стовпець не входить до даного набору записів. GetRows failed. The requested column is not a member of this recordset.
62161Помилка HTTP %d HTTP Error %d
62162Помилка HTTP %d: Повідомлення відсутнє
HTTP Error %d: No message available
62163ХИБНИЙ ЗАПИТСерверу не вдалося розібрати запит, який надіслав ваш клієнт.Запит: %s
BAD REQUESTYour client sent a request that this server didn't understand.Request: %s
62164ПОТРІБНА АВТЕНТИФІКАЦІЯНе вдалося здійснити автентифікацію або браузер не підтримує автентифікацію.
AUTH REQUIREDBrowser not authentication-capable or authentication failed.
62165ЗАБОРОНЕНОВаш клієнт не має дозволу на отримання даної URL-адреси з сервера.
FORBIDDENYour client does not have permission to get this URL from the server.
62166НЕ ЗНАЙДЕНОЗапитану URL-адресу на сервері не знайдено.
NOT FOUNDThe requested URL was not found on this server.
62167ПОМИЛКА СЕРВЕРАСерверу не вдалося виконати запит через внутрішню помилку або хибне настроювання.
SERVER ERRORThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
62168НЕ ЗАСТОСОВАНОСерверу не вдалося застосувати метод %s у цей час.
NOT IMPLEMENTEDThe server is unable to perform the method %s at this time.
65025(Немає даних) (Unknown)
65028Робочий стіл Desktop
65029Робоча область застосунків Application Workspace
65030Тло вікна Window Background
65031Текст у вікні Window Text
65032Рядок меню Menu Bar
65033Текст меню Menu Text
65034Заголовок активного вікна Active Title Bar
65035Заголовок неактивного вікна Inactive Title Bar
65036Текст у заголовку активного вікна Active Title Bar Text
65037Текст у заголовку неактивного вікна Inactive Title Bar Text
65038Активна межа Active Border
65039Неактивна межа Inactive Border
65040Рамка вікна Window Frame
65041Смуги прокрутки Scroll Bars
65042Рисунок кнопки Button Face
65043Тінь кнопки Button Shadow
65044Текст на кнопці Button Text
65045Виділена кнопка Button Highlight
65046Відключений текст Disabled Text
65047Виділення Highlight
65048Виділений текст Highlighted Text
65049звичайний Regular
65050Жирний Bold
65051курсив Italic
65052Жирний курсив Bold Italic
65053АаБбЮюЯя AaBbYyZz
65054(Шрифт) (Font)
65055(Колір) (Color)
65056(Зображення - %s) (Picture - %s)
65057Усі типи зображень|*.bmp;*.cur;*.dib;*.emf;*.ico;*.wmf|Точкові рисунки (*.bmp;*.dib)|*.bmp;*.dib|Піктограми/Курсори (*.ico;*.cur)|*.ico|Метафайли (*.wmf;*.emf)|*.emf;*.wmf|Усі файли (*.*)|*.*|| All Picture Types|*.bmp;*.cur;*.dib;*.emf;*.ico;*.wmf|Bitmaps (*.bmp;*.dib)|*.bmp;*.dib|Icons/Cursors (*.ico;*.cur)|*.ico|Metafiles (*.wmf;*.emf)|*.emf;*.wmf|All files (*.*)|*.*||
65058Немає даних Unknown
65059Немає None
65060Точковий рисунок Bitmap
65061Метафайл Metafile
65062Піктограма Icon
65064Властивості кольору Color Property Page
65065Кольори Colors
65066Властивості шрифту Font Property Page
65067Шрифти Fonts
65068Властивості зображення Picture Property Page
65069Зображення Pictures
65072Огляд зображень Browse Pictures
650730 - Немає 0 - None
650741 - Одинарне 1 - Fixed Single
65088&Редагування &Edit
65089В&ластивості... &Properties...
65155Не вдалося відкрити файл зображення %1. Можливо, файл не існує або не читається. Unable to open the picture file %1. The file may not exist, or may not be readable.
65156Не вдалося завантажити файл зображення %1. Можливо, файл має неприпустимий формат. Unable to load the picture file %1. The file may have an invalid format.
65157Не вдалося завантажити файл зображення %1. Файл занадто великий для розміщення в пам’яті. Unable to load the picture file %1. The file is too large to fit in memory.
65158Не вдалося завантажити файл зображення %1. Нез’ясована помилка читання. Unable to load the picture file %1. Unexplained read failure.
65184Неприпустимий виклик функції Illegal function call
65185Переповнення Overflow
65186Бракує пам’яті Out of memory
65187Ділення на нуль Division by zero
65188Бракує місця в рядку Out of string space
65189Бракує місця у стеку Out of stack space
65190Неправильне ім’я файлу або число Bad file name or number
65191Файл не знайдено File not found
65192Неправильний режим файлу Bad file mode
65193Файл уже відкрито File already open
65194Помилка вводу/виводу на пристрої Device I/O error
65195Файл уже існує File already exists
65196Неправильна довжина запису Bad record length
65197На диску немає місця Disk full
65198Неправильний номер запису Bad record number
65199Неправильне ім’я файлу Bad file name
65200Занадто багато файлів Too many files
65201Пристрій недоступний Device unavailable
65202Відмовлено в дозволі Permission denied
65203Диск не готовий Disk not ready
65204Помилка доступу до шляху/файлу Path/File access error
65205Шлях не знайдено Path not found
65206Неприпустимий рядок зразку Invalid pattern string
65207Неприпустиме використання пустого значення Invalid use of null
65208Неприпустимий формат файлу Invalid file format
65209Неприпустиме значення властивості Invalid property value
65210Неприпустимий індекс масиву Invalid array index
65211Властивість не можна встановити під час виконання Property cannot be set at run time
65212Властивість доступна лише для читання Property is read-only
65213Слід указати індекс масиву під час використання властивості масиву Must specify array index when using property array
65214Властивість не можна встановити для цього елемента керування Property cannot be set on this control
65215Властивість не можна прочитати під час виконання Property cannot be read at run time
65216Властивість доступна лише для записування Property is write-only
65217Властивість не знайдено Property not found
65218Неприпустимий формат буфера обміну Invalid clipboard format
65219Неприпустиме зображення Invalid picture
65220Помилка принтера Printer error
65221Не вдалося створити тимчасовий файл, потрібний для збереження Cannot create temporary file necessary to save
65222Шуканий текст не знайдено Search text not found
65223Текст на заміну занадто довгий Replacement text too long

EXIF

File Name:MFC40u.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\x86_microsoft-windows-mfc40u.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_uk-ua_015ee10380554857\
File Size:32 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:2008:10:10 02:57:06+03:00
PE Type:PE32
Linker Version:9.0
Code Size:0
Initialized Data Size:32768
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:5.0
Image Version:0.0
Subsystem Version:5.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:4.1.0.6140
Product Version Number:4.1.0.1
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Dynamic link library
File Subtype:0
Language Code:Ukrainian
Character Set:Windows, Cyrillic
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Спільна бібліотека MFCDLL - комерційна версія
File Version:4.1.6140
Internal Name:MFCDLL
Legal Copyright:© Корпорація Майкрософт, 1993–1995
Legal Trademarks:Original File Name : MFC40.DLL.MUI
Product Name:Microsoft (R) Visual C++
Product Version:4.1.001
OLE Self Register:

What is MFC40u.dll.mui?

MFC40u.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Ukrainian language for file MFC40u.dll (Спільна бібліотека MFCDLL - комерційна версія).

File version info

File Description:Спільна бібліотека MFCDLL - комерційна версія
File Version:4.1.6140
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:MFCDLL
Legal Copyright:© Корпорація Майкрософт, 1993–1995
Original Filename:MFC40.DLL.MUI
Product Name:Microsoft (R) Visual C++
Product Version:4.1.001
Translation:0x422, 1251