dssec.dll.mui Användargränssnitt för säkerhetsfunktionerna i katalogtjänsten bc8d4a4608ce7d0d8568b6a585beb130

File info

File name: dssec.dll.mui
Size: 9728 byte
MD5: bc8d4a4608ce7d0d8568b6a585beb130
SHA1: 0debe23e25043b0f22621643d8027eaf2d44d4f4
SHA256: 2d511668fbaf7b9ed24fa885433239490f32523ff8676c77fccd8e13559c261a
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Swedish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Swedish English
0Säkerhet... Security...
1Granska eller ange säkerhetsinformation för det valda objektet. View or set security information on the selected object.
2Ingen behörighet No access
3Endast det här objektet This object only
4Objektet och alla underordnade objekt This object and all descendant objects
5Alla underordnade objekt All descendant objects
6Underordnade objekt - %s Descendant %s objects
7Skapa objekt - %s Create %s objects
8Ta bort objekt - %s Delete %s objects
9Läsa %s Read %s
10Skriva %s Write %s
11Läsa/skriva %s Read/write %s
12Skapa/ta bort objekt - %s Create/delete %s objects
14Specialsäkerhet Special Security
15Det går inte att redigera behörigheterna på %1 eftersom de har skrivits av ett annat program i ett format som inte är standard. För att möjliggöra redigering måste du använda programmet för att återställa behörigheterna till ett standardformat. Windows can not edit the permissions on '%1' because they have been written in a nonstandard format by another application. To enable editing, you must use the application to restore the permissions to a standard format.
16Ta bort Delete
17Läsa behörigheter Read permissions
18Ändra behörigheter Modify permissions
19Ändra ägare Modify owner
20Skapa alla underordnade objekt Create all child objects
21Ta bort alla underordnade objekt Delete all child objects
22Lista innehåll List contents
23Alla verifierade skrivningar All validated writes
24Läsa alla egenskaper Read all properties
25Skriva alla egenskaper Write all properties
26Ta bort underträd Delete subtree
27Lista objekt List object
28Alla utökade rättigheter All extended rights
32Läsa Read
33Skriva Write
35Fullständig behörighet Full control
36Läsa/skriva alla egenskaper Read/write all properties
37Skapa/ta bort alla underordnade objekt Create/delete all child objects
0x1Server för domänadministration%0 Domain administer server%0
0x2Ändra lösenord%0 Change password%0
0x3Återställ lösenord%0 Reset password%0
0x4Skicka som%0 Send as%0
0x5Ta emot som%0 Receive as%0
0x6Skicka till%0 Send to%0
0x7principer för lösenord och utelåsning%0 domain password & lockout policies%0
0x8allmän information%0 general information%0
0x9kontorestriktioner%0 account restrictions%0
0xAinloggningsinformation%0 logon information%0
0xBgruppmedlemskap%0 group membership%0
0xCLägg till/ta bort sig själv som medlem%0 Add/remove self as member%0
0xDVerifierad skrivning till DNS-värdnamnet%0 Validated write to DNS host name%0
0xEVerifierad skrivning till Service Principal Name%0 Validated write to service principal name%0
0xFAnvänds inte%0 Unused%0
0x15öppna adresslista%0 Open address list%0
0x16alternativ för telefon och e-post%0 phone and mail options%0
0x17personlig information%0 personal information%0
0x18webbinformation%0 web information%0
0x19Katalogändringar replikeras%0 Replicating Directory Changes%0
0x1AReplikeringssynkronisering%0 Replication synchronization%0
0x1BHantera replikeringstopologi%0 Manage replication topology%0
0x1CByta schemahanterare%0 Change schema master%0
0x1DByta RID-hanterare%0 Change RID master%0
0x1FUtföra skräpinsamling%0 Do garbage collection%0
0x20Beräkna hierarki%0 Recalculate hierarchy%0
0x21Allokera RID%0 Allocate RIDs%0
0x22Byta primär domänkontrollant%0 Change PDC%0
0x23Lägga till GUID%0 Add GUID%0
0x24Byta domänhanterare%0 Change domain master%0
0x25Allmän information%0 public information%0
0x26Ta emot obeställbart e-postmeddelande%0 Receive dead letter%0
0x27Granska obeställbart e-postmeddelande%0 Peek dead letter%0
0x28Ta emot datorjournal%0 Receive computer journal%0
0x29Granska datorjournal%0 Peek computer journal%0
0x2ATa emot meddelande%0 Receive message%0
0x2BGranska meddelande%0 Peek message%0
0x2CSkicka meddelande%0 Send message%0
0x2DTa emot journal%0 Receive journal%0
0x2EÖppna anslutningskön%0 Open connector queue%0
0x2FTillämpa grupprincip%0 Apply group policy%0
0x30Information om fjärråtkomst (RAS)%0 remote access information%0
0x31Lägga till replik i domän%0 Add/remove replica in domain%0
0x32Byta infrastrukturhanterare%0 Change infrastructure master%0
0x33Uppdatera schemacache%0 Update schema cache%0
0x34Beräkna säkerhetsarv%0 Recalculate security inheritance%0
0x35Kontrollera inaktuella skenobjekt (phantoms)%0 Check stale phantoms%0
0x36Registrera%0 Enroll%0
0x37Skapa Gällande principuppsättning (planering)%0 Generate resultant set of policy (planning)%0
0x38Uppdatera gruppcache för inloggningar%0 Refresh group cache for logons%0
0x39Räkna upp hela SAM-domänen%0 Enumerate entire SAM domain%0
0x3ASkapa Gällande principuppsättning (loggning)%0 Generate resultant set of policy (logging)%0
0x3BAndra parametrar (används av SAM)%0 Other domain parameters (for use by SAM)%0
0x3CDNS-värddatornamnattribut%0 DNS host name attributes%0
0x3DSkapa inkommande skogsförtroende%0 Create inbound forest trust%0
0x3EAlla katalogändringar replikeras%0 Replicating Directory Changes All%0
0x3FMigrera SID-historik%0 Migrate SID history%0
0x40Återaktivera tombstone-objekt%0 Reanimate tombstones%0
0x41Tillåten att autentisera%0 Allowed to authenticate%0
0x42Kör skript för att uppdatera skogen%0 Execute forest update script%0
0x43Övervaka Active Directory-replikering%0 Monitor active directory replication%0
0x44Ange om uppdatering av lösenord inte krävs%0 Update password not required bit%0
0x45Ange att lösenord inte längre upphört att gälla%0 Unexpire password%0
0x46Aktivera omvändbar kryptering för lösenord%0 Enable per user reversibly encrypted password%0
0x47Läsa egen kvot%0 Query self quota%0
0x48privat information%0 private information%0
0x49Synkronisering av skrivskyddad replikeringshemlighet%0 Read only replication secret synchronization%0
0x4AMS-TS-GatewayAccess%0 MS-TS-GatewayAccess%0
0x4BTerminal Server-licensserver%0 Terminal Server license server%0
0x4CLäs in SSL/TLS-certifikat igen%0 Reload SSL/TLS certificate%0
0x4DReplikerar katalogändringar i en filtrerad mängd%0 Replicating Directory Changes In Filtered Set%0

EXIF

File Name:dssec.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\amd64_microsoft-windows-dssec.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_sv-se_c2c1c25fa9c78b4b\
File Size:9.5 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:9216
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:10.0.15063.0
Product Version Number:10.0.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Dynamic link library
File Subtype:0
Language Code:Swedish
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Användargränssnitt för säkerhetsfunktionerna i katalogtjänsten
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:dssec
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
Original File Name:dssec.dll.mui
Product Name:Operativsystemet Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Directory:%WINDIR%\WinSxS\x86_microsoft-windows-dssec.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_sv-se_66a326dbf16a1a15\

What is dssec.dll.mui?

dssec.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Swedish language for file dssec.dll (Användargränssnitt för säkerhetsfunktionerna i katalogtjänsten).

File version info

File Description:Användargränssnitt för säkerhetsfunktionerna i katalogtjänsten
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:dssec
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
Original Filename:dssec.dll.mui
Product Name:Operativsystemet Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Translation:0x41D, 1200