dssec.dll.mui Interfejs użytkownika zabezpieczeń usługi katalogowej a4b3eec38205247e9f9eef610417e780

File info

File name: dssec.dll.mui
Size: 10240 byte
MD5: a4b3eec38205247e9f9eef610417e780
SHA1: 66fd6fa409ab016bf1229a0055a9305686895fc7
SHA256: d6498e34967dea55fab8c933fe987807f8e93a82241264605cf41adb79e03d0e
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Polish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Polish English
0Zabezpieczenia... Security...
1Wyświetl lub ustaw informacje o zabezpieczeniach dla wybranego obiektu. View or set security information on the selected object.
2Brak dostępu No access
3Tylko ten obiekt This object only
4Ten obiekt i wszystkie obiekty zależne This object and all descendant objects
5Tylko obiekty zależne All descendant objects
6Obiekty zależne %s Descendant %s objects
7Tworzenie obiektów %s Create %s objects
8Usuwanie obiektów %s Delete %s objects
9Odczyt %s Read %s
10Zapis %s Write %s
11Odczyt/Zapis %s Read/write %s
12Tworzenie/Usuwanie obiektów %s Create/delete %s objects
14Zabezpieczenia specjalne Special Security
15System Windows nie może edytować uprawnień na „%1”, ponieważ zostały one zapisane w formacie niestandardowym przez inną aplikację. Aby umożliwić edytowanie musisz użyć aplikacji i przywrócić uprawnienia do formatu standardowego. Windows can not edit the permissions on '%1' because they have been written in a nonstandard format by another application. To enable editing, you must use the application to restore the permissions to a standard format.
16Usuwanie Delete
17Odczyt uprawnień Read permissions
18Modyfikacja uprawnień Modify permissions
19Modyfikacja właściciela Modify owner
20Tworzenie wszystkich obiektów podrzędnych Create all child objects
21Usuwanie wszystkich obiektów podrzędnych Delete all child objects
22Wyświetlanie zawartości List contents
23Wszystkie sprawdzone zapisy All validated writes
24Odczyt wszystkich właściwości Read all properties
25Zapis wszystkich właściwości Write all properties
26Usuwanie poddrzewa Delete subtree
27Wyświetlanie listy obiektów List object
28Wszystkie prawa rozszerzone All extended rights
32Odczyt Read
33Zapis Write
35Pełna kontrola Full control
36Odczyt/zapis wszystkich właściwości Read/write all properties
37Tworzenie/usuwanie wszystkich obiektów podrzędnych Create/delete all child objects
0x1Serwer administracyjny domeny%0 Domain administer server%0
0x2Zmienianie hasła%0 Change password%0
0x3Resetowanie hasła%0 Reset password%0
0x4Wysyłanie jako%0 Send as%0
0x5Odbieranie jako%0 Receive as%0
0x6Wysyłanie do%0 Send to%0
0x7Zasady haseł domeny i blokad%0 domain password & lockout policies%0
0x8Informacje ogólne%0 general information%0
0x9Ograniczenia kont%0 account restrictions%0
0xAInformacje o logowaniu%0 logon information%0
0xBCzłonkostwo grupy%0 group membership%0
0xCDodawanie/Usuwanie się jako członka%0 Add/remove self as member%0
0xDSprawdzony zapis do nazwy hosta DNS%0 Validated write to DNS host name%0
0xESprawdzony zapis do nazwy głównej usługi%0 Validated write to service principal name%0
0xFNieużywane%0 Unused%0
0x15Otwieranie listy adresów%0 Open address list%0
0x16Opcje programów Telefon i Poczta%0 phone and mail options%0
0x17Informacje osobiste%0 personal information%0
0x18Informacje sieci Web%0 web information%0
0x19Replikowanie zmian katalogów%0 Replicating Directory Changes%0
0x1ASynchronizacja replikacji%0 Replication synchronization%0
0x1BZarządzanie topologią replikacji%0 Manage replication topology%0
0x1CZmienianie wzorca schematu%0 Change schema master%0
0x1DZmienianie wzorca identyfikatora Rid%0 Change RID master%0
0x1FWykonywanie kolekcji Garbage%0 Do garbage collection%0
0x20Ponowne przeliczanie hierarchii%0 Recalculate hierarchy%0
0x21Przydział identyfikatorów Rid%0 Allocate RIDs%0
0x22Zmienianie kontrolera PDC%0 Change PDC%0
0x23Dodawanie identyfikatora GUID%0 Add GUID%0
0x24Zmienianie wzorca domeny%0 Change domain master%0
0x25Informacje publiczne%0 public information%0
0x26Odbiór martwych wiadomości%0 Receive dead letter%0
0x27Wybieranie martwych wiadomości%0 Peek dead letter%0
0x28Odbieranie dziennika komputera%0 Receive computer journal%0
0x29Wybieranie dziennika komputera%0 Peek computer journal%0
0x2AOdbieranie wiadomości%0 Receive message%0
0x2BWybieranie wiadomości%0 Peek message%0
0x2CWysyłanie wiadomości%0 Send message%0
0x2DOdbieranie dziennika%0 Receive journal%0
0x2EOtwieranie kolejki łącznika%0 Open connector queue%0
0x2FStosowanie zasad grup%0 Apply group policy%0
0x30Informacje usługi Dostęp zdalny%0 remote access information%0
0x31Dodawanie/usuwanie repliki w domenie%0 Add/remove replica in domain%0
0x32Zmienianie wzorca infrastruktury%0 Change infrastructure master%0
0x33Aktualizacja buforu schematu%0 Update schema cache%0
0x34Ponowne przeliczanie dziedziczenia zabezpieczeń%0 Recalculate security inheritance%0
0x35Sprawdzanie starych fantomów%0 Check stale phantoms%0
0x36Rejestracja%0 Enroll%0
0x37Generowanie wynikowego zestawu zasad (planowanie)%0 Generate resultant set of policy (planning)%0
0x38Odświeżanie buforu grupy dla logowań%0 Refresh group cache for logons%0
0x39Wyliczanie całej domeny SAM%0 Enumerate entire SAM domain%0
0x3AGenerowanie wynikowego zestawu zasad (rejestrowanie)%0 Generate resultant set of policy (logging)%0
0x3BInne parametry domeny (do użytku programu SAM)%0 Other domain parameters (for use by SAM)%0
0x3CAtrybuty nazwy hosta DNS%0 DNS host name attributes%0
0x3DTworzenie przychodzącego zaufania lasu%0 Create inbound forest trust%0
0x3EReplikowanie wszystkich zmian katalogów%0 Replicating Directory Changes All%0
0x3FMigrowanie historii SID%0 Migrate SID history%0
0x40Przywracanie reliktów%0 Reanimate tombstones%0
0x41Dozwolone do uwierzytelnienia%0 Allowed to authenticate%0
0x42Wykonywanie skryptu aktualizacji lasu%0 Execute forest update script%0
0x43Monitorowanie replikacji usługi Active Directory%0 Monitor active directory replication%0
0x44Aktualizowanie bitu Hasło niekonieczne%0 Update password not required bit%0
0x45Hasło nie wygasa%0 Unexpire password%0
0x46Włączanie odwracalnie szyfrowanego hasła użytkownika%0 Enable per user reversibly encrypted password%0
0x47Badanie autoprzydziału%0 Query self quota%0
0x48informacje prywatne%0 private information%0
0x49Synchronizacja kluczy tajnych replikacji tylko do odczytu%0 Read only replication secret synchronization%0
0x4AMS-TS-GatewayAccess%0 MS-TS-GatewayAccess%0
0x4BSerwer licencji serwera terminali%0 Terminal Server license server%0
0x4CPonownie załaduj certyfikat SSL/TLS%0 Reload SSL/TLS certificate%0
0x4DReplikowanie zmian katalogów w filtrowanym zestawie%0 Replicating Directory Changes In Filtered Set%0

EXIF

File Name:dssec.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\amd64_microsoft-windows-dssec.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_pl-pl_dcee0c16cfc3ef04\
File Size:10 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:9728
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:10.0.15063.0
Product Version Number:10.0.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Dynamic link library
File Subtype:0
Language Code:Polish
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Interfejs użytkownika zabezpieczeń usługi katalogowej
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:dssec
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Original File Name:dssec.dll.mui
Product Name:System operacyjny Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Directory:%WINDIR%\WinSxS\x86_microsoft-windows-dssec.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_pl-pl_80cf709317667dce\

What is dssec.dll.mui?

dssec.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Polish language for file dssec.dll (Interfejs użytkownika zabezpieczeń usługi katalogowej).

File version info

File Description:Interfejs użytkownika zabezpieczeń usługi katalogowej
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:dssec
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Original Filename:dssec.dll.mui
Product Name:System operacyjny Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Translation:0x415, 1200