objsel.dll.mui Object Picker Dialog 562bb61133fbd09812d070c34118e531

File info

File name: objsel.dll.mui
Size: 22528 byte
MD5: 562bb61133fbd09812d070c34118e531
SHA1: 7561a688e1ff2aafe6ef8bcb2ab82a87d6965bb6
SHA256: ca5b7fab6193387e73d67c0f13adcc30a5736f72c545745887d25454cead5d26
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in Danish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id Danish English
105Navn Name
106I mappen In Folder
112Hele kataloget Entire Directory
122Der er ikke mere hukommelse. Luk nogle programmer, og forsøg igen. Out of memory. Close one or more applications and try again.
138Bruger User
139Brugere Users
140Kontakt Contact
141Kontakter Contacts
142Gruppe Group
143Grupper Groups
144Computer Computer
145Computere Computers
146Tjenestekonto Service Account
147Tjenestekonti Service Accounts
148Adgangskodeindstillingsobjekt Password Settings Object
149Adgangskodeindstillingsobjekter Password Settings Objects
151%1 (%2) %1 (%2)
155Objektnavnet er ugyldigt, fordi det indeholder mere end én skråstreg eller omvendt skråstreg. Skriv et gyldigt navn, og kør søgningen igen. Klik på eksempelhyperlinket over objektnavnelisten for at få vist nogle eksempler på gyldige objektnavne. The object name is not valid because it contains more than one slash or backslash. Type a valid name, and then run the search again. For examples of valid entries, click the Examples link above the list of object names.
156Objektet med navnet "%1" blev ikke fundet. Kontrollér de valgte objekttyper og -placeringer, og at objektnavnet er stavet korrekt, eller fravælg dette objekt. An object named "%1" cannot be found. Check the selected object types and location for accuracy and ensure that you typed the object name correctly, or remove this object from the selection.
159Det objektnavn, du har skrevet, svarer til flere end %1 objekter. Det er kun de første %1 objekter, der bliver vist. The object name you typed matches more than %1 objects. Only the first %1 objects will be displayed.
161Mere end ét objekt svarer til følgende objektnavn: "%1." Markér et objekt på listen, eller klik på Annuller for at skrive navnet igen. More than one object matches the following object name: "%1". Select an object from this list or, to reenter the name, click Cancel.
164Der er flere end %1!u! objekter på denne placering. Det er kun de første %1!u! objekter, der bliver vist. This location contains more than %1!u! objects. Only the first %1!u! objects will be shown.
165Objektnavnet er ikke gyldigt, fordi det afsluttes af en skråstreg eller en omvendt skråstreg. Skriv et gyldigt navn, og kør søgningen igen. Klik på linket over listen med objektnavne for at få vist eksempler på gyldige navne. The object name is not valid because it ends in a slash or backslash. Type a valid object name, and run the search again. For examples of valid entries, click the examples link above the list of object names.
169Følgende objekt er ikke fra et domæne, der står på listen i dialogboksen Vælg placering, og er derfor ikke gyldigt:
%1
The following object is not from a domain listed in the Select Location dialog box, and is therefore not valid:
%1
173bruger, [email protected] eller domæne\brugernavn user, [email protected], or domain\user name
174brugernavn eller domæne\brugernavn username or domain\username
190Følgende navn er ikke gyldigt: "%1." Brug følgende format, når du vil angive et objekt på en computer: computer\objekt. Brug følgende format, når du vil angive en computer: \\computer. The following name is not valid: "%1". To specify an object on a computer, use the following format: computer\item. To specify a computer, use the following format: \\computer.
201Objektet (%2) med følgende navn kan ikke findes: "%1". Kontrollér objektets type og placering, og sørg for, at dets navn er stavet korrekt. Fjern eventuelt objektet fra markeringen. An object (%2) with the following name cannot be found: "%1". Check the selected object types and locations for accuracy and ensure that you have typed the object name correctly, or remove this object from the selection.
202system32 system32
203Programmet kan ikke åbne den påkrævede dialogboks. The program cannot open the required dialog box.
204Windows kan ikke behandle objektet med navnet "%1", pga. følgende fejl:

%2
Windows cannot process the object with the name "%1" because of the following error:

%2
210Programmet kan ikke åbne den påkrævede dialogboks, fordi der ikke kan findes nogle placeringer. Luk denne meddelelse, og forsøg igen. The program cannot open the required dialog box because no locations can be found. Close this message, and try again.
211Følgende fejl opstod ved anvendelse af det brugernavn og den adgangskode, som du har skrevet: %1 The following error occurred while using the user name and password you entered: %1
223"%1" er ikke et gyldigt navn. Brug et af følgende navne i stedet: "%1", "%2". "%1" is not a valid name. Use one of the following names instead: "%1", "%2".
224Der er opstået en fejl uden beskrivelse. An error with no description has occurred.
225Systemet har næsten ikke mere ledig hukommelse. Luk nogle programmer og klik på Forsøg igen.
Klik på Annuller for at forsøge på at fortsætte.
The system is low on memory. Close some programs, then click Retry.
Click Cancel to attempt to continue.
226Fejl, ikke tilstrækkelig hukommelse Low Memory Error
227Handlingen mislykkedes. (0x%1!08X!) The operation failed. (0x%1!08X!)
228Følgende objekt er ikke aktiveret: "%1". Objekter, der ikke er aktiverede, kan ikke vælges til denne handling. The following object is not enabled: "%1". Objects that are not enabled cannot be selected for this operation.
246Programmet kan ikke åbne den påkrævede dialogboks, fordi det ikke kan fastslås, om computeren "%1" er tilknyttet et domæne. Luk denne meddelelse, og prøv igen. The program cannot open the required dialog box because it cannot determine whether the computer named "%1" is joined to a domain. Close this message, and try again.
247Programmet kan ikke åbne den påkrævede dialogboks, fordi det ikke kan fastslås, om denne computer er tilknyttet et domæne. The program cannot open the required dialog box because it cannot determine whether this computer is joined to a domain.
248Programmet kan ikke åbne den påkrævede dialogboks. Luk denne meddelelse, og forsøg igen. The program cannot open the required dialog box. Close this message, and try again.
249De tilgængelige objekttyper er blevet ændret, fordi du ændrede søgeplaceringen. Klik på Placeringer i dialogboksen, og vælg en anden placering, hvis du vil ændre på, hvilke objekttyper der skal være tilgængelige i denne objektbeholder Because you changed the search location, the available object types have changed. To change the object types available in this container, click Locations on the selection dialog box, and select another location
251Windows kan ikke udvide beholderen med navnet "%1", pga. følgende fejl:

%2
Windows cannot expand the container named "%1" because of the following error:

%2
262Almindelige forespørgsler Common Queries
278Starter med Starts with
279Er nøjagtig Is exactly
283&Skriv objektnavnet, der skal vælges (eksempler): &Enter the object name to select (examples):
284Indbygget sikkerhedskonto Built-in security principal
285Indbyggede sikkerhedskonti Built-in security principals
289Andet objekt Other object
290Andre objekter Other objects
306Beholderen "%1" returnerede følgende fejl:
%2
Vælg en anden beholder, eller prøv igen.
The container named "%1" returned the following error:
%2
Select a different container, or try again.
307Der blev ikke fundet nogen forekomster, der passer til de aktuelle søgekriterier. Undersøg søgekriterierne, og prøv igen. No items match the current search. Check your search parameters, and try again.
308Følgende fejl forhindrede visning af følgende elementer:

%1
The following error prevented the display of any items:

%1
309Søger... Searching...
310Stopper søgning... Stopping search...
311Gruppe - lokal Group - local
312Gruppe - global Group - global
315&Vælg kolonner... Choose &columns...
317Pga. følgende fejl kan indholdet af tekstfeltet ikke læses: %1!u!. Because of the following error, the contents of the text box cannot be read: %1!u!.
318Der er flere objekter, der svarer til objektnavnet "%1". Markér et eller flere navne på listen, eller skriv navnet igen. More than one object matched the name "%1". Select one or more names from this list, or, reenter the name.
322Du kan kun angive et enkelt navn, og navnet må ikke indeholde et semikolon. Angiv et gyldigt navn. Only one name can be entered, and the name cannot contain a semicolon. Enter a valid name.
325&Fjern "%1" fra markeringen &Remove "%1" from selection
326Der er markeret mere end ét objekt. Kun ét objekt kan returneres. Fjern de ekstra objekter, og klik på OK More than one object is selected. Only one object can be returned. Remove extra objects and press OK
328Fundne objekter: %1 Objects found: %1
330Angiv dine legitimationsoplysninger for en konto med tilladelser til %1.

F.eks. %2
Enter your credentials for an account with permissions for %1.

For example %2
331Angiv legitimationsoplysninger til netværket Enter network credentials
332Fanen Avanceret kan ikke åbnes pga. følgende fejl:
%1
The advanced page cannot be opened because of following error:
%1
333Fanen Avanceret kan ikke åbnes The advanced page cannot be opened
336De Active Directory-domænecontrollere, som kræves til søgning af de valgte objekter i følgende domæner, er ikke tilgængelige:
The Active Directory Domain Controllers required to find the selected objects in the following domains are not available:
337ukendt domæne unknown domain
338og and
339

Kontroller, at Active Directory-domænecontrollerne er tilgængelige, og prøv at markere objekterne igen.


Ensure the Active Directory Domain Controllers are available, and try to select the objects again.
340\ \
342Der opstod følgende fejl under repræsentation med det brugernavn og den adgangskode, du har angivet: %1 The following error occurred while impersonating with the user name and password you entered: %1
500%1 %1
501%1 eller %2 %1 or %2
502%1, %2 eller %3 %1, %2, or %3
503%1, %2, %3 eller %4 %1, %2, %3, or %4
504%1, %2, %3, %4 eller %5 %1, %2, %3, %4, or %5
505%1, %2, %3, %4, %5 eller %6 %1, %2, %3, %4, %5, or %6
506%1, %2, %3, %4, %5, %6 eller %7 %1, %2, %3, %4, %5, %6, or %7
507%1, %2, %3, %4, %5, %6, %7 eller %8 %1, %2, %3, %4, %5, %6, %7 or %8
600Vælg %1 Select %1
601Vælg %1 eller %2 Select %1 or %2
602Vælg %1, %2 eller %3 Select %1, %2, or %3
603Vælg %1, %2, %3 eller %4 Select %1, %2, %3, or %4
604Vælg %1, %2, %3, %4 eller %5 Select %1, %2, %3, %4, or %5
605Vælg %1, %2, %3, %4, %5 eller %6 Select %1, %2, %3, %4, %5, or %6
606Vælg %1, %2, %3, %4, %5, %6 eller %7 Select %1, %2, %3, %4, %5, %6, or %7
607Vælg %1, %2, %3, %4, %5, %6, %7 eller %8 Select %1, %2, %3, %4, %5, %6, %7, or %8
4100Handlingen kan ikke fortsætte, fordi et nødvendigt objekt ikke blev fundet i Active Directory-domænetjenester: "%1". The operation cannot continue because a required object was not found in Active Directory Domain Services: "%1".
4101Handlingen kan ikke fortsætte, fordi LDAP-tilføjelsen mislykkedes: objekt "%1", fejl: %2!d! (%3). The operation cannot continue because LDAP add operation failed: object "%1", error: %2!d! (%3).
4102Handlingen kan ikke fortsætte, fordi LDAP-redigeringen mislykkedes: objekt "%1", fejl: %2!d! (%3). The operation cannot continue because LDAP modify operation failed: object "%1", error: %2!d! (%3).
4103Handlingen kan ikke fortsætte, fordi LDAP-flytningen mislykkedes: objekt "%1", fejl: %2!d! (%3). The operation cannot continue because LDAP move operation failed: object "%1", error: %2!d! (%3).
4104Handlingen kan ikke fortsætte, fordi LDAP-forbindelsen/bindingen mislykkedes: fejl: %1!d! (%2). The operation cannot continue because LDAP connect/bind operation failed: error: %1!d! (%2).
4105Handlingen kan ikke fortsætte, fordi LDAP-sletningen mislykkedes: objekt "%1", fejl: %2!d! (%3). The operation cannot continue because LDAP delete operation failed: object "%1", error: %2!d! (%3).
4106En domænecontroller i domænet "%1" blev ikke fundet med følgende flag (%2). (%3) Could not find a domain controller in the domain "%1" using the following flag(s) (%2). (%3)
4107En domænecontroller i skoven "%1" blev ikke fundet med følgende flag (%2). (%3) Could not find a domain controller in the forest "%1" using the following flag(s) (%2). (%3)

EXIF

File Name:objsel.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\amd64_microsoft-windows-o..ct-picker.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_da-dk_d1ca6fd6d7e89dd4\
File Size:22 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:22016
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:10.0.15063.0
Product Version Number:10.0.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Dynamic link library
File Subtype:0
Language Code:Danish
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:Object Picker Dialog
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:objsel
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Original File Name:objsel.dll.mui
Product Name:Microsoft® Windows® Operativsystem
Product Version:10.0.15063.0
Directory:%WINDIR%\WinSxS\x86_microsoft-windows-o..ct-picker.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_da-dk_75abd4531f8b2c9e\

What is objsel.dll.mui?

objsel.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain Danish language for file objsel.dll (Object Picker Dialog).

File version info

File Description:Object Picker Dialog
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:objsel
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Original Filename:objsel.dll.mui
Product Name:Microsoft® Windows® Operativsystem
Product Version:10.0.15063.0
Translation:0x406, 1200